Ngân hàng Oricombank Chi nhánh Khánh Hòa

  • Địa chỉ: Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 3820 883
  • Số Fax: 0258 3820 880
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Khánh Hòa

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Khánh Hòa


Các chi nhánh khác